POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ WWW.SOFTEST.COM.PL

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkownika jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownik czuł się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych jest Tomasz Turkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: SOFTEST Tomasz Turkowski, z siedzibą Marżynek 80, 98-161 Marżynek, Polska email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 503835134, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8311415799

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
 2. realizowania działań marketingowych (również marketingu bezpośredniego),
 3. realizowania prawnych obowiązków ciążących na administratorze,
 4. realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym lub obronnością)
 5. przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 6. zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osób trzecich


III. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 2. imię i nazwisko Użytkownika,
 3. adres do korespondencji,
 4. adres email,
 5. numer telefonu,
 6. numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 7. PODSTAWA PRAWNA
 8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, („RODO").
 9. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 11. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
 12. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 13. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.
 14. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 15. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 16. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 17. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 18. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 19. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.
 20. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 21. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
 22. Informacje dotyczące umowy przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
 23. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
 24. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między UżytkownikiemWłaścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu zażądania usunięcia przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.


VII. POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek
 2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.VIII. CIASTECZKA

 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: "cookies") do zbierania informacji o metodzie dostępu Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, zawierające unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do preferencji Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania informacji o Użytkowniku, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to cookies sesyjne – tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli zamknięcia karty przeglądarki.
 5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.
 6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies są zapisywane w pamięci urządzenia.
 8. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 9. Blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 10. Pliki cookies są wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
 11. tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
 12. rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, w celu identyfikacji liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i upewniania się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
 13. rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;
 14. rejestrowania informacji z urządzenia Użytkownika, np. adresu IP oraz nazwy używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia sposobu użytkowania witryny;
 15. dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
 16. gromadzenia informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla użytkowników.